Huidig trainingsaanbod

 • Privacywetgeving voor zorgverleners (AVG, NEN, Wet Datalekken)
 • Zorgleefplancyclus voor zorgverleners
 • Incidentenmanagement

Van wet naar praktijk

Wij komen graag bij u op locatie! Het uitgangspunt van onze trainingen is dat zorgverleners na de training kennis hebben van de eisen en de wijze waarop dit in de praktijk gebracht kan worden. 

U ontvangt bij iedere training een toolkit met documenten. 

Met een abonnement op ons serviceplatform ontvangt u structureel korting op onze trainingen. 

van wet naar praktijk

Training privacywetgeving

Tijdens de training zal stilgestaan worden bij de eisen vanuit de verschillende wetten en het toezicht door de autoriteit persoonsgegevens. Zorgverleners krijgen de juiste kennis die vereist is vanuit de AVG en NEN 7510.

Belangrijke onderwerpen zijn bescherming van persoonsgegevens, het privacyreglement, het beroepsgeheim doorbreken bij meldplicht, registreren van persoonsgegevens (wat mag wel en niet).

 • Voor wie: teams in de zorg van verschillende disciplines: niveau 2 t/m 5
 • Doelgroepen zorg: Jeugd, Gehandicaptenzorg, Geestelijke gezondheidszorg, Verpleging en verzorging
 • Kosten: € 1295,- per training t/m 15 deelnemers
 • Locatie: bij u op locatie 
 • Tijdsduur: 3,5 tot 4 uur 
 • Certificaat: ja
 • Maximale omvang groep: maximaal 15 deelnemers

Over de training

Kennis

 1. De zorgverlener heeft kennis van de eisen vanuit Privacywetgeving
 2. Bewustzijn vergroten van eigen rol in relatie tot privacybescherming en informatiebeveiliging
 3. De zorgverlener heeft kennis van de juridische rechten van de cliënt
 4. De zorgverlener weet wat ze aantoonbaar moet regelen
 5. De zorgverlener weet welke documentatie vereist is
 6. Veilig gebruik maken van apparaten, netwerkverbindingen, computers en eigen apparaten
 7. Veilig werken met inloggen en wachtwoorden
 8. Eisen aan toestemming voor communicatie met derden
 9. Meldplicht en beroepsgeheim

Vaardigheden

 1. De zorgverlener is in staat om eisen te vertalen naar de praktijk

Attitude

 1. Bewustzijn van eigen verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid
 2. Bewustzijn van bijdrage aan privacybescherming
 • U ontvangt de reader voorafgaand aan de training

De trainer heeft kennis van het onderwerpen en heeft regelmatig te maken met de praktijk. De training is mede opgesteld door een privacyjurist.

Bij onze training krijgt u altijd een toolkit met documenten die horen bij het onderwerp. Zo kunt u na de training ook verder met de opgedane kennis en vaardigheden. In deze toolkit is opgenomen: 

 • Privacyreglement
 • Gedragscode privacy voor medewerkers
 • Formulier ingebruikname en regels bedrijfsmiddel
 • Toestemmingsformulier communicatie met derden

V&VN > gestart met voorbereiding op aanvraag accreditatie

SKJ registratiepunten > gestart met voorbereiding op aanvraag accreditatie

Toelichting

training privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming, Wet Datalekken, WGBO, NEN 7510 eisen

training zorgleefplan-cyclus

Wkkgz of Jeugdwet
Richtlijn verpleegkundige verslaglegging 
Kwaliteitskaders passend bij uw doelgroep zorg

Training zorgleefplancyclus (begeleidingsplan, hulpverleningsplan)

Vanuit de wettelijke kaders en richtlijn moet iedere cliënt een zorgleefplan, begeleidingsplan of plan van aanpak hebben. Doelen moeten worden afgestemd op de indicatie, wensen en behoefte van de cliënt. Daarnaast moeten de doelen SMART zijn en is het belangrijk dat de risicoanalyse leidt tot maatregelen. Tijdens deze training komen diverse onderdelen van het plan aan de orde. Afhankelijk van uw sector gaan we aan de slag met een praktisch zorgleefplan en oefenen we met het schrijven van doelen. Door deze training bent u op de hoogte van alle eisen rondom het zorgleefplan.

 • Voor wie: teams in de zorg van verschillende disciplines: niveau 2 t/m 5
 • Doelgroepen zorg: Jeugd, Gehandicaptenzorg, Geestelijke gezondheidszorg, Verpleging en verzorging
 • Kosten: € 895,- per training t/m 15 deelnemers
 • Locatie: bij u op locatie 
 • Tijdsduur: 3,5 tot 4 uur 
 • Certificaat: ja
 • Maximale omvang groep: maximaal 15 deelnemers

Over de training

Kennis

 1. De zorgverlener heeft kennis van de eisen vanuit wetgeving
 2. De zorgverlener heeft kennis van de juridische rechten en plichten van de cliënt
 3. De zorgverlener weet wat ze aantoonbaar moet regelen
 4. De zorgverlener weet welke documentatie vereist is
 5. Onderwerpen: zorgproces, plannen schrijven, risico’s analyseren, uitvoeren zorg en kritische onderwerpen die daar bij horen, incidenten en klachten, rapporteren, evalueren

Vaardigheden

 1. De zorgverlener is in staat om eisen te vertalen naar de praktijk

Attitude

 • Bewustzijn van bijdrage aan kwaliteit en veiligheid van de zorg
 • Bejegeningsrichtlijnen
 • U ontvangt de reader voorafgaand aan de training

De trainer heeft kennis van het onderwerpen en heeft regelmatig te maken met de praktijk en heeft zelf vaak meegeschreven aan goedgekeurde zorgleefplannen.  

Bij onze training krijgt u altijd een toolkit met documenten die horen bij het onderwerp. Zo kunt u na de training ook verder met de opgedane kennis en vaardigheden. In deze toolkit is opgenomen: 

 • Werkinstructie methodisch werken: aanmelding, intake, plannen zorg,  
 • Plan passend bij uw doelgroep
 • Evaluatieformat

V&VN

SKJ registratiepunten

Training incidentenmanagement

De eisen met betrekking tot het veilig melden van incidenten liggen vast in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Toezichthouders in de zorg controleren of organisaties het meldproces volgens de eisen hebben vastgelegd, of er analyses worden uitgevoerd en of dit leidt tot verbetermaatregelen.

Om effectief om te gaan met incidenten is het belangrijk dat uw team basiskennis heeft van incidenten, calamiteiten en het proces.

Tijdens deze training gaan we met uw team aan de slag om het proces volgens de Wkkgz toe te  passen in de praktijk. Door middel van theoretische kennis en het oefenen met incidenten registreren krijgt uw team inzicht in de wijze waarop ze hier mee om moeten gaan.

 • Voor wie: teams in de zorg van verschillende disciplines: niveau 2 t/m 5
 • Doelgroepen zorg: Jeugd, Gehandicaptenzorg, Geestelijke gezondheidszorg, Verpleging en verzorging
 • Kosten: € 1295,- per training t/m 15 deelnemers
 • Locatie: bij u op locatie 
 • Tijdsduur: 3,5 tot 4 uur 
 • Certificaat: ja
 • Maximale omvang groep: maximaal 15 deelnemers

Over de training

Kennis

 1. De zorgverlener heeft kennis van de eisen vanuit wetgeving (Wkkgz)
 2. De zorgverlener heeft kennis van de informatieplicht aan cliënten bij incidenten
 3. De zorgverlener heeft kennis van thema’s rondom incidenten-management
 4. De zorgverlener weet welke documentatie vereist is

Vaardigheden

 1. Incidenten beschrijven

Attitude

 1. Cultuur van veilig melden binnen je team
 2. Bewustzijn van bijdrage aan de veiligheid van de zorg
 • U ontvangt de reader voorafgaand aan de training

De trainer heeft kennis van het onderwerpen en heeft regelmatig te maken met de praktijk en voert ook calamiteitenonderzoeken uit.

Bij onze training krijgt u altijd een toolkit met documenten die horen bij het onderwerp. Zo kunt u na de training ook verder met de opgedane kennis en vaardigheden. In deze toolkit is opgenomen: 

 • Protocol melden incidenten, calamiteiten en geweld
 • Formulier incidenten

V&VN > gestart met voorbereiding op aanvraag accreditatie

SKJ registratiepunten > gestart met voorbereiding op aanvraag accreditatie

Toelichting

training INCIDENTEN-MANAGEMENT

Wkkgz

AANVRAAG training bij u op locatie

Door middel van onderstaand formulier kunt u een aanvraag indienen. Wij nemen dan contact met u op. 

 • Uw naam en contactgegevens worden opgeslagen in ons CRM programma zodat we uw vraag kunnen opvolgen. Wij bewaren dit niet langer dan nodig. Wanneer u geen diensten afneemt, worden uw gegevens gewist volgens ons Privacystatement, tenzij u zich heeft ingeschreven voor onze online nieuwsbrief. 
 • Wij ontvangen in onderstaand formulier graag uw akkoord voor registratie van uw gegevens op bovenstaande voorwaarden. 

Welkom op ons expertiseplatform met een webshop met tal vak documenten voor zorgorganisaties en zelfstandigen in de zorg. Naast documenten bieden we u ook servicepakketten met updates van documenten. Sluiten