Huidig trainingsaanbod

 • Privacywetgeving voor zorgverleners (AVG, NEN, Wet Datalekken)
 • Zorgleefplancyclus voor zorgverleners
 • Incidentenmanagement
Klik hiernaast om direct naar ons e-learningplatform te gaan voor een overzicht van de modules die we aanbieden.

Van wet naar praktijk

Wij komen graag bij u op locatie! Het uitgangspunt van onze trainingen is dat zorgverleners na de training kennis hebben van de eisen en de wijze waarop dit in de praktijk gebracht kan worden. 

U ontvangt bij iedere training een toolkit met documenten. 

Met een abonnement op ons serviceplatform ontvangt u structureel korting op onze trainingen. 

van wet naar praktijk

Training privacywetgeving

Tijdens de training zal stilgestaan worden bij de eisen vanuit de verschillende wetten en het toezicht door de autoriteit persoonsgegevens. Zorgverleners krijgen de juiste kennis die vereist is vanuit de AVG en NEN 7510.

Belangrijke onderwerpen zijn bescherming van persoonsgegevens, het privacyreglement, het beroepsgeheim doorbreken bij meldplicht, registreren van persoonsgegevens (wat mag wel en niet).

 • Voor wie: teams in de zorg van verschillende disciplines: niveau 2 t/m 5
 • Doelgroepen zorg: Jeugd, Gehandicaptenzorg, Geestelijke gezondheidszorg, Verpleging en verzorging
 • Kosten: € 1295,- per training t/m 15 deelnemers
 • Locatie: bij u op locatie 
 • Tijdsduur: 3,5 tot 4 uur 
 • Certificaat: ja
 • Maximale omvang groep: maximaal 15 deelnemers

Over de training

Kennis

 1. De zorgverlener heeft kennis van de eisen vanuit Privacywetgeving
 2. Bewustzijn vergroten van eigen rol in relatie tot privacybescherming en informatiebeveiliging
 3. De zorgverlener heeft kennis van de juridische rechten van de cliënt
 4. De zorgverlener weet wat ze aantoonbaar moet regelen
 5. De zorgverlener weet welke documentatie vereist is
 6. Veilig gebruik maken van apparaten, netwerkverbindingen, computers en eigen apparaten
 7. Veilig werken met inloggen en wachtwoorden
 8. Eisen aan toestemming voor communicatie met derden
 9. Meldplicht en beroepsgeheim

Vaardigheden

 1. De zorgverlener is in staat om eisen te vertalen naar de praktijk

Attitude

 1. Bewustzijn van eigen verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid
 2. Bewustzijn van bijdrage aan privacybescherming
 • U ontvangt de reader voorafgaand aan de training

De trainer heeft kennis van het onderwerp en heeft regelmatig te maken met de praktijk. De training is mede opgesteld door een privacyjurist.

Bij onze training krijgt u altijd een toolkit met documenten die horen bij het onderwerp. Zo kunt u na de training ook verder met de opgedane kennis en vaardigheden. In deze toolkit is opgenomen: 

 • Privacyreglement
 • Gedragscode privacy voor medewerkers
 • Formulier ingebruikname en regels bedrijfsmiddel
 • Toestemmingsformulier communicatie met derden

V&VN > gestart met voorbereiding op aanvraag accreditatie

SKJ registratiepunten > gestart met voorbereiding op aanvraag accreditatie

Toelichting

training privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming, Wet Datalekken, WGBO, NEN 7510 eisen

training zorgleefplan-cyclus

Wkkgz of Jeugdwet
Richtlijn verpleegkundige verslaglegging 
Kwaliteitskaders passend bij uw doelgroep zorg

Training zorgleefplancyclus (begeleidingsplan, hulpverleningsplan)

Vanuit de wettelijke kaders en richtlijn moet iedere cliënt een zorgleefplan, begeleidingsplan of plan van aanpak hebben. Doelen moeten worden afgestemd op de indicatie, wensen en behoefte van de cliënt. Daarnaast moeten de doelen SMART zijn en is het belangrijk dat de risicoanalyse leidt tot maatregelen. Tijdens deze training komen diverse onderdelen van het plan aan de orde. Afhankelijk van uw sector gaan we aan de slag met een praktisch zorgleefplan en oefenen we met het schrijven van doelen. Door deze training bent u op de hoogte van alle eisen rondom het zorgleefplan.

 • Voor wie: teams in de zorg van verschillende disciplines: niveau 2 t/m 5
 • Doelgroepen zorg: Jeugd, Gehandicaptenzorg, Geestelijke gezondheidszorg, Verpleging en verzorging
 • Kosten: € 895,- per training t/m 15 deelnemers
 • Locatie: bij u op locatie 
 • Tijdsduur: 3,5 tot 4 uur 
 • Certificaat: ja
 • Maximale omvang groep: maximaal 15 deelnemers

Over de training

Kennis

 1. De zorgverlener heeft kennis van de eisen vanuit wetgeving
 2. De zorgverlener heeft kennis van de juridische rechten en plichten van de cliënt
 3. De zorgverlener weet wat ze aantoonbaar moet regelen
 4. De zorgverlener weet welke documentatie vereist is
 5. Onderwerpen: zorgproces, plannen schrijven, risico’s analyseren, uitvoeren zorg en kritische onderwerpen die daar bij horen, incidenten en klachten, rapporteren, evalueren

Vaardigheden

 1. De zorgverlener is in staat om eisen te vertalen naar de praktijk

Attitude

 • Bewustzijn van bijdrage aan kwaliteit en veiligheid van de zorg
 • Bejegeningsrichtlijnen
 • U ontvangt de reader voorafgaand aan de training

De trainer heeft kennis van het onderwerp en heeft regelmatig te maken met de praktijk en heeft zelf vaak meegeschreven aan goedgekeurde zorgleefplannen.  

Bij onze training krijgt u altijd een toolkit met documenten die horen bij het onderwerp. Zo kunt u na de training ook verder met de opgedane kennis en vaardigheden. In deze toolkit is opgenomen: 

 • Werkinstructie methodisch werken: aanmelding, intake, plannen zorg,  
 • Plan passend bij uw doelgroep
 • Evaluatieformat

V&VN > gestart met voorbereiding op aanvraag accreditatie

SKJ registratiepunten > gestart met voorbereiding op aanvraag accreditatie

 

Training incidentenmanagement

De eisen met betrekking tot het veilig melden van incidenten liggen vast in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Toezichthouders in de zorg controleren of organisaties het meldproces volgens de eisen hebben vastgelegd, of er analyses worden uitgevoerd en of dit leidt tot verbetermaatregelen.

Om effectief om te gaan met incidenten is het belangrijk dat uw team basiskennis heeft van incidenten, calamiteiten en het proces.

Tijdens deze training gaan we met uw team aan de slag om het proces volgens de Wkkgz toe te  passen in de praktijk. Door middel van theoretische kennis en het oefenen met incidenten registreren krijgt uw team inzicht in de wijze waarop ze hier mee om moeten gaan.

 • Voor wie: teams in de zorg van verschillende disciplines: niveau 2 t/m 5
 • Doelgroepen zorg: Jeugd, Gehandicaptenzorg, Geestelijke gezondheidszorg, Verpleging en verzorging
 • Kosten: € 1295,- per training t/m 15 deelnemers
 • Locatie: bij u op locatie 
 • Tijdsduur: 3,5 tot 4 uur 
 • Certificaat: ja
 • Maximale omvang groep: maximaal 15 deelnemers

Over de training

Kennis

 1. De zorgverlener heeft kennis van de eisen vanuit wetgeving (Wkkgz)
 2. De zorgverlener heeft kennis van de informatieplicht aan cliënten bij incidenten
 3. De zorgverlener heeft kennis van thema’s rondom incidenten-management
 4. De zorgverlener weet welke documentatie vereist is

Vaardigheden

 1. Incidenten beschrijven

Attitude

 1. Cultuur van veilig melden binnen je team
 2. Bewustzijn van bijdrage aan de veiligheid van de zorg
 • U ontvangt de reader voorafgaand aan de training

De trainer heeft kennis van het onderwerp en heeft regelmatig te maken met de praktijk en voert ook calamiteitenonderzoeken uit.

Bij onze training krijgt u altijd een toolkit met documenten die horen bij het onderwerp. Zo kunt u na de training ook verder met de opgedane kennis en vaardigheden. In deze toolkit is opgenomen: 

 • Protocol melden incidenten, calamiteiten en geweld
 • Formulier incidenten

V&VN > gestart met voorbereiding op aanvraag accreditatie

SKJ registratiepunten > gestart met voorbereiding op aanvraag accreditatie

Toelichting

training INCIDENTEN-MANAGEMENT

Wkkgz

training wet meldcode

Wet Meldcode

 

Training wet Meldcode

Iedere organisatie is sinds 2013 verplicht om een protocol meldcode te hebben. Daarnaast gaat de wet kwaliteit klachten en geschillen zorg, die van kracht is sinds 1 januari 2016, gepaard met nieuwe juridische verplichtingen. De meldcode is een handreiking om kindermishandeling, ouderenmishandeling of huiselijk geweld tijdig te herkennen en om daarop te kunnen reageren. Het adequaat reageren op signalen en hierover communiceren met de cliënt en betrokkene(n) kan veel emoties bij zowel de cliënten als de hulpverleners oproepen, terwijl objectiviteit van de hulpverleners belangrijk is om het proces goed te kunnen doorlopen.

Tijdens de training zal stilgestaan worden bij de stappen van de meldcode en de mogelijke valkuilen van het meldingsproces. Belangrijke onderwerpen zijn communicatie, objectief handelen en de juridische rechten en plichten. Daarnaast ligt de focus op de omgang met de betrokken mensen bij het meldingsproces: oog hebben voor het verhaal van de mensen achter de melding.

 

 • Voor wie: teams in de zorg van verschillende disciplines: niveau 2 t/m 5
 • Doelgroepen zorg: Jeugd, Gehandicaptenzorg, Geestelijke gezondheidszorg, Verpleging en verzorging
 • Kosten: € 895,- per training t/m 15 deelnemers
 • Locatie: bij u op locatie 
 • Tijdsduur: 3,5 tot 4 uur 
 • Certificaat: ja
 • Maximale omvang groep: maximaal 15 deelnemers

Over de training

Kennis

 1. De zorgverlener heeft kennis van de eisen vanuit wetgeving
 2. De zorgverlener heeft kennis van de juridische rechten en plichten van de cliënt
 3. De zorgverlener weet wat ze aantoonbaar moet regelen
 4. De zorgverlener weet welke documentatie vereist is
 5. Onderwerpen: Meldcode, 5 stappen, afwegingskader, beroepsgeheim doorbreken, verschijningsvormen en signalen, samenwerking binnen de keten

Vaardigheden

 1. De zorgverlener is in staat om eisen te vertalen naar de praktijk

Attitude

 • Bewustzijn van bijdrage aan kwaliteit en veiligheid van de zorg
 • Gesprekstechnieken
 • U ontvangt de reader voorafgaand aan de training

De trainer heeft kennis van het onderwerp en ondersteunt regelmatig bij verbetertrajecten. 

Bij onze training krijgt u altijd een toolkit met documenten die horen bij het onderwerp. Zo kunt u na de training ook verder met de opgedane kennis en vaardigheden. In deze toolkit is opgenomen: 

 • Protocol meldcode
 • Formulier verslaglegging wet Meldcode
 • Plan passend bij uw doelgroep
 • Evaluatieformat

V&VN > gestart met voorbereiding op aanvraag accreditatie

SKJ registratiepunten > gestart met voorbereiding op aanvraag accreditatie

Training vrijheidsbeperking in de zorg / jeugdsector

Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn soms nodig om de veiligheid van de cliënt te vergroten. Het brengt ook risico’s met zich mee. De organisatie en zorgverleners moeten vanuit een helder en veilig beleid samenwerken om het zoveel mogelijk te voorkomen en indien nodig verantwoord uit te voeren.

Deze training is gebaseerd op het Wetsvoorstel Zorg en Dwang en op basis van inspectienormen.

 

 

 • Voor wie: teams in de zorg van verschillende disciplines: niveau 2 t/m 5
 • Doelgroepen zorg: Jeugd, Gehandicaptenzorg, Geestelijke gezondheidszorg, Verpleging en verzorging
 • Kosten: € 895,- per training t/m 15 deelnemers
 • Locatie: bij u op locatie 
 • Tijdsduur: 3,5 tot 4 uur 
 • Certificaat: ja
 • Maximale omvang groep: maximaal 15 deelnemers

 

Over de training

Kennis

 1. De zorgverlener heeft kennis van de eisen vanuit wetgeving
 2. De zorgverlener heeft kennis van de informatieplicht aan cliënten bij incidenten
 3. De zorgverlener heeft kennis van thema’s rondom incidenten-management
 4. De zorgverlener weet welke documentatie vereist is
 5. Onderwerpen: algemene eisen, vormen, preventie, eisen aan dossiervorming / verslaglegging / evaluatie, risico’s, multidisciplinaire samenwerking, stappenplan zorg en dwang

Vaardigheden

 1. Incidenten beschrijven

Attitude

 1. Bewustzijn van risico’s
 • U ontvangt de reader voorafgaand aan de training

De trainer heeft kennis van het onderwerp en ondersteunt regelmatig bij verbetertrajecten.

Bij onze training krijgt u altijd een toolkit met documenten die horen bij het onderwerp. Zo kunt u na de training ook verder met de opgedane kennis en vaardigheden. In deze toolkit is opgenomen: 

 • Protocol vrijheidsbeperking
 • Dossierdocumenten
 • Formulier incidenten

V&VN > gestart met voorbereiding op aanvraag accreditatie

SKJ registratiepunten > gestart met voorbereiding op aanvraag accreditatie

Toelichting

training vrijheids-beperking

Zorg en Dwang

 

training medicatie-proces

Richtlijn veilige principes in de medicatieketen

 

 

Training medicatieproces

De richtlijn veilige principes in de medicatieketen geeft organisaties handvaten om het medicatieproces zo veilig mogelijk te maken. De richtlijn kan in diverse sectoren toegepast worden of is zelfs verplicht.

Om het ontstaan van medicatierisico’s zo veel mogelijk te beperken is het belangrijk dat zorgverleners weten wat de randvoorwaarden zijn.

Tijdens deze training gaan we met uw team aan de slag om het medicatieproces volgens de richtlijn uit te voeren. De deelnemers krijgen de theorie onder de knie. Door praktijkoefeningen en casussen is de deelnemer na de training in staat om het medicatieproces in de praktijk op orde te brengen en dossiers op orde te maken..

 

 

 • Voor wie: teams in de zorg van verschillende disciplines: niveau 2 t/m 5
 • Doelgroepen zorg: Jeugd, Gehandicaptenzorg, Geestelijke gezondheidszorg, Verpleging en verzorging
 • Kosten: € 895,- per training t/m 15 deelnemers
 • Locatie: bij u op locatie 
 • Tijdsduur: 3,5 tot 4 uur 
 • Certificaat: ja
 • Maximale omvang groep: maximaal 15 deelnemers

Over de training

Kennis

 1. Algemene informatie over eisen over het medicatieproces, afgestemd op uw sector en de richtlijn veilige principes in de medicatieketen
 2. Medicatieveiligheid en het melden van medicatie incidenten
 3. Risico’s in het medicatieproces, zoals dubbele controles, medicatiefouten, voorbehouden en risicovolle handelingen
 4. Samenwerking met ketenpartners versterken, zoals met de huisarts, specialist en apotheek
 5. Verplichte dossierdocumenten
 6. Het verschil tussen aanreiken en toedienen van medicatie en hoe je hier in de praktijk mee omgaat
 7. Tools om tijdig risico’s te signaleren bij het innemen van medicatie (eigen beheer medicatie

Vaardigheden

 1. De zorgverlener is in staat om eisen te vertalen naar de praktijk

Attitude

 • Bewustzijn van bijdrage aan kwaliteit, risico’s en veiligheid van de zorg
 • U ontvangt de reader voorafgaand aan de training

De trainer heeft kennis van het onderwerp en ondersteunt regelmatig bij verbetertrajecten. 

Bij onze training krijgt u altijd een toolkit met documenten die horen bij het onderwerp. Zo kunt u na de training ook verder met de opgedane kennis en vaardigheden. In deze toolkit is opgenomen: 

 • Protocol farmaceutische zorg
 • Dossierformulier medicatie

V&VN > gestart met voorbereiding op aanvraag accreditatie

SKJ registratiepunten > gestart met voorbereiding op aanvraag accreditatie

Contactformulier

Registratie van uw gegevens

Uw naam en contactgegevens worden opgeslagen in ons CRM programma zodat we uw vraag kunnen opvolgen.

We bewaren dit niet langer dan nodig. Wanneer u geen diensten afneemt, worden uw gegevens gewist volgens ons Privacystatement, tenzij u zich heeft ingeschreven voor onze online nieuwsbrief.