Leveranciers van medische hulpmiddelen moeten zijn aangesloten bij een klachtencommissie. Onze klachtencommissie is erkend door Semh. Dit betekent dat we jaarlijks getoetst worden door op de eisen vanuit de erkenningsregeling.

De externe commissie behandelt binnengekomen klachten tegen organisaties die bij ons zijn aangesloten conform de geldende klachtenregeling.

U betaalt jaarlijkse kosten en daarnaast per klacht een maximaal eigen bijdrage. De jaarlijkse kosten zijn bedoeld voor de administratieve afhandeling en standaard kosten van het in stand houden van de externe commissie zoals maandelijkse vergaderingen en bijscholingen en het samenstellen van de jaarlijkse klachtenverslagen.

Per klacht betaalt u een eigen bijdrage met een maximale hoogte van 1000,00 euro exclusief BTW zonder hoorzitting en een maximale hoogte van 1500,00 euro exclusief BTW met een hoorzitting. Hier worden de ambtelijk secretaris en de deelnemende leden bij een klacht van betaald. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan de locatie voor de hoorzitting of de bijeenkomst voor schriftelijke afhandeling door de commissieleden.

INDIENEN VAN KLACHTEN

Klagers kunnen op verschillende manieren terecht met hun klacht;

  • Indienen van een klacht via de website in een beveiligde omgeving met een account.

WERKWIJZE KLACHTENCOMMISSIE

De klager ontvangt een ontvangstbevestiging en de voorzitter van de klachtencommissie voert een ontvankelijkheidstoets uit. Wanneer de klacht ontvankelijk verklaard wordt, start de ambtelijk secretaris met het verzamelen van informatie.

Na ontvangst van de klacht ontvangt de klager een machtigingsformulier waarmee we bij de organisatie een verzoek kunnen doen voor het opvragen van medische gegevens. Het is belangrijk dat u binnen de geldende termijnen, zoals verzocht door de ambtelijk secretaris, informatie en uw verweer aanlevert.

De voorzitter bepaalt, conform de regeling, of er voldoende informatie is voor de schriftelijke afhandeling van de klacht en/of dat een hoorzitting wordt ingepland. Bij een schriftelijk afhandeling wordt dit met reden omkleed aan u gecommuniceerd.